تعیین وقت آزمون جذب مترجم

در این قسمت می‌توانید تاریخ و ساعت درخواستی خود برای شرکت در آزمون را مشخص نمایید.
  • دقت داشته باشید که چنانچه به هر دلیل نتوانید در زمان تعیین شده، در آزمون شرکت نمایید، می‌بایست بار دیگر تعیین وقت نمایید.

در صورت عدم شرکت در آزمون به هر دلیل، هزینه آزمون مسترد نخواهد شد.

مهم: انصراف از آزمون تنها یک بار برای هر مترجم امکان پذیر می‌باشد و می‌بایست حداکثر تا 3 ساعت قبل از زمان آزمون به گروه اطلاع داده شود، در این صورت می‌توانید بدون پرداخت مجدد هزینه، تاریخ و ساعت آزمون را تغییر دهید.
روز را انتخاب نمایید:  
ساعت را انتخاب نمایید:  
ایمیل خود را وارد نمایید:  
زبان: